Liturgické čtení

Slavnost Nejsvětější Trojice

1. ČTENÍ Ex 34,4b-6.8-9

Hospodin, Hospodin, Bůh milosrdný a milostivý.


Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.

    Mojžíš časně ráno vstal a vystoupil na horu Sinaj, jak mu přikázal Hospodin; v ruce měl dvě kamenné desky.

   Tu sestoupil Hospodin v oblaku, (Mojžíš) se tam vedle něho postavil a vzýval Hospodinovo jméno. Potom (Hospodin) prošel kolem něho a zvolal: "Hospodin, Hospodin, Bůh milosrdný a milostivý, shovívavý, velmi laskavý a věrný!"
Mojžíš se rychle vrhl k zemi, klaněl se a řekl: "Pane, jestliže jsem nalezl u tebe milost, ať jde Pán uprostřed nás. Ano, je to lid tvrdé šíje, ale odpusť naši vinu i náš hřích a přijmi nás jako dědictví."Dan 3,52.53.54.55.56


Odp.: Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců.

Odp.

chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.
Požehnané je tvé slavné svaté jméno
a svrchovaně chvályhodné a velebené navěky.
Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrámě.
Odp.

a svrchovaně chvályhodný a slavný navěky.
Požehnaný jsi ty na svém královském trůně
Odp.

a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky.
Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny
a trůníš na cherubech.
Odp.

a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky.
Požehnaný jsi ty na klenbě nebes.
Odp.

a velebený a plný slávy navěky.

2. ČTENÍ 2Kor 13,11-13

Milost Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

Bratři, žijte radostně, zdokonalujte se, buďte přístupní napomínání, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh; dárce lásky a pokoje, bude s vámi.

   Pozdravte se vespolek křesťanským políbením. Pozdravují vás všichni věřící. Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha s vámi se všemi!EVANGELIUM Jan 3,16-18

Bůh poslal svého Syna, aby svět byl skrze něho spasen.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl Nikodémovi:

    "Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.