Liturgické čtení

Slavnost Zvěstování Páně

PRVNÍ ČTENÍ Iz 7,10–14

Hle, panna počne.


Čtení z knihy proroka Izaiáše.

   Hospodin promluvil k Achazovi (skrze proroka Izaiáše): „Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, ať hluboko v podsvětí či nahoře na výšinách!“
Achaz však řekl: „Nebudu žádat, nebudu pokoušet Hospodina.“

    Tu pravil Izaiáš: „Slyšte tedy, Davidův dome! Nestačí vám omrzovat lidi, že omrzujete i mého Boha? Proto vám dá znamení sám Pán: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel (to je »Bůh s námi«).“Žl 40(39),7–8a.8b–9.10.11 Odp.: srv. 8a + 9b


Odp.: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.


V obětních darech si nelibuješ, zato jsi mi otevřel uši.
Celopaly a smírné oběti nežádáš, tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím. Odp.

Ve svitku knihy je o mně psáno: Rád splním tvou vůli, můj Bože, tvůj zákon je v mém nitru.“ Odp.

Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění, svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine!
Odp.

Nenechal jsem si pro sebe tvou spravedlnost, o tvé věrnosti a pomoci jsem mluvil, nezatajil jsem tvou lásku a tvou věrnost před velkým shromážděním. Odp.DRUHÉ ČTENÍ Žid 10,4–10

Abych plnil, Bože, tvou vůli, jak je to o mně psáno ve svitku knihy.Čtení z listu Židům.

    Krev býků a kozlů nemůže hříchy odstranit. A tak Kristus, když přicházel na svět, řekl: „Dary ani oběti jsi nechtěl, ale připravils mi tělo. V celopalech a v obětech za hřích jsi neměl zálibu. Proto jsem řekl: Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli, jak je to o mně psáno ve svitku knihy.“

    Po prvních slovech: „dary ani oběti, celopaly ani oběti za hřích jsi nechtěl a neměl jsi v nich zálibu“ – a přece to všech-no se obětuje podle Zákona – hned dodává: „Tady jsem, abych plnil tvou vůli.“ To první ruší, aby ustanovil to druhé.
A touto „vůlí“ jsme posvěceni obětováním těla Ježíše Krista jednou provždy.EVANGELIUM Lk 1,26–38

Počneš a porodíš syna.


Slova svatého evangelia podle Lukáše.


    Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria.

    Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“

    Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat.

    Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“

    Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“

    Anděl jí odpověděl: „Duch Svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“

    Maria řekla: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel.