Farní charita

Logo Charity Farní charita v Králově Poli při kostele Nejsvětější Trojice vznikla na počátku 90. let. Jejím smyslem je nabídnout pomocnou ruku těm nejpotřebnějším – lidem, kteří se již nemohou o sebe postarat v důsledku stáří, nemoci nebo se ocitnou v nepříznivých sociálních podmínkách.

Činnost farní charity lze rozdělit na:

  • dlouhodobější pomoc - zmapování těch, kteří pomoc nejnaléhavěji potřebují a zároveň přijmou nabídku (mají důvěru), aby je někdo i opakovaně navštěvoval.
  • příležitostné akce - (lednová Tříkrálová sbírka, organizace Postní almužny).

Dlouhodobější pomoc

Dobrovolníci, kteří se rozhodnou pro službu v delším časovém horizontu, chtějí nějakým způsobem projevit zájem o problémy potřebných lidí, vyposlechnout je, v maličkostech pomoci a případně zajistit kontakt s organizací, která má ve svém poslání nebo náplni práce profesionálně pečovat o starší a zajišťovat péči o nemocné (Oblastní charita, Úřad městské části - Odbor sociální péče). Je třeba zdůraznit, že tito dobrovolníci nemohou práci takových organizací nahrazovat. Většinou jsou schopni zajistit jenom takovou „první pomoc“. Ale často přitom vznikne nový přátelský, důvěrný vztah mezi tím, kdo pomoc potřebuje, a tím, kdo ji poskytuje. A to může být trvalé obohacení pro obě strany.

Motivy pro rozhodnuti, zda se zapojit do této činnosti mohou být různé: např.: potřeba pomáhat, být aktivním, užitečným členem farní rodiny nebo naopak třeba snaha vyhnout se samotě, potřeba setkání s druhými lidmi. Lze tedy říci, že dobrovolník není pouze „užitečný“, ale zároveň dělá i něco pro sebe, zkvalitní svůj vlastní život – a to není malá odměna!

Uvítáme nové spolupracovníky, kteří by se chtěli do dobrovolné charitní služby zapojit. Mohou kontaktovat Mária Justanová.

Příležitostné akce

Jednou z organizačně náročnějších akcí je „Tříkrálová sbírka“, kterou na území celé republiky organizuje sdružení Česká katolická charita . Smyslem této sbírky je získat finanční prostředky, ale také formovat veřejné mínění ve prospěch sociálně slabých a trpících, snaha obnovit zájem o charitu a povzbudit angažovanost ve prospěch lidí v nouzi. Patří již k tradici, že v naší farnosti se do Tříkrálové sbírky zapojuje především mládež, případně děti v doprovodu dospělých.

Postní almužna je akce duchovní formace, která navazuje na starobylou postní tradici. Věřící, kteří se během postní doby zřeknou některých požitků, můžou částku v hodnotě odřeknutého požitku věnovat na pomoc lidem v nouzi. Peníze se vkládají do tzv. postniček a církev je prostřednictvím Charity použije na pomoc potřebným. Postní almužna se koná od roku 2009 z pověření České biskupské konference.

Za farní charitu Mária Justanová