Modlitby

Manželů

Bože, ustanovil jsi manželství,
abychom jím udržovali život lidského pokolení,
vzájemně si pomáhali
a radovali se ze své lásky.
Prosíme tě tedy,
ať spolu opravdu žijeme v lásce, v trpělivosti a pokoji
a zachováme si věrnost.
Posiluj nás, abychom své děti vychovali ve víře a v kázni
a aby jim byl náš manželský vztah dobrým příkladem pro život.
Pomáhej nám snášet trpělivě nesnáze života.
Žehnej našim úmyslům a pracím.
Pomáhej nám, ať ve všem dobrém i zlém stojíme při sobě
a spolu kráčíme cestou k nebi.

Zdroj: kancionál


Pane Ježíši,
děkujeme Ti jeden za druhého a za dar vzájemné lásky, úcty a věrnosti.

Děkujeme Ti za vše, co jsi nám již daroval,
a důvěřujeme Ti, že nám nikdy nepřestaneš pomáhat svou milostí.
Odevzdáváme se Ti, Ježíši, s celou láskou svého srdce,
celou svou duší a celou svou bytostí.

Prosíme Tě o zvláštní milost Ducha svatého,
abychom naše manželství i náš vztah k Tobě nežili z vlastní síly
ani podle našich představ.

Ve Tvé milosti se znovu odevzdáváme jeden druhému
a chceme i nadále přijímat jeden druhého tak, jako Ty přijímáš nás.
Odevzdáváme se Ti s velikou důvěrou a prosíme o Tvou milost,
abychom vytrvali v lásce a zůstali věrní Tobě i sobě navzájem,
protože toho sami ze sebe nejsme schopni.

Odevzdáváme se Ti zcela a úplně,
protože Ty nás k tomu zveš
a Ty ses nám takto odevzdal jako první.
S důvěrou svěřujeme do Tvých rukou
další dny svého života, svoje stárnutí i čas a způsob své smrti.

Odevzdáváme do Tvých rukou také jeden druhého
a zříkáme se jakéhokoli způsobu vlastnění.
Dej nám, prosíme, tu milost,
abychom se stali zcela závislými na Tobě.
Když Ti tedy náležíme, náš předrahý Ježíši,
chraň a opatruj nás jako své vlastnictví.
Amen.

Zdroj: vojtechkodet.cz


Rodičů

Nebeský Otče,
svěřil jsi nám děti, abychom je vychovali k tvé oslavě
a pro jejich věčné štěstí.
Stvořil jsi je k svému obrazu
a křtem jsi je přijal za své.
Jsou to tvoje děti a mají tvými zůstat.
Jsou to zároveň i naše děti,
po nás zdědily své vlohy a sklony. Prosíme, Pane, žehnej jim.
Ochraňuj je v nebezpečích života a v pokušeních.
Uchovej jim pravou víru.
Dej jim dobré kamarády a upřímné přátele.
Osvěť je při volbě povolání,
aby tě mohli oslavit spoluprací na tvém stvořitelském díle.
Nám pak, nebeský Otče, pomoz,
abychom je vedli k tobě s cílevědomou důsledností
a se srdečnou dobrotou.
Dej nám, abychom se na nich dočkali radosti.
Kéž ti můžeme jednou říci:
Zde jsou děti, které jsi nám svěřil.

Svatá Maria, Matko Boží,
ujmi se našich dětí.
Vždyť jsi také jejich Matka.
Buď jim, Královno andělů,
spolu s jejich anděly strážnými, stálou ochránkyní
a veď je po cestách života do království věčného radování,
kde se i my s nimi toužíme shledat znovu a navždycky.

Zdroj: kancionál


Dětí za rodiče

Dobrý Otče,
odplať rodičům jejich oběti a starosti.
Dej jim zdraví a ochraňuj je.
Mně dej, abych jim dělal radost.

Zdroj: kancionál


Zasvěcení rodiny mateřskému srdci Mariinu

Svatá Maria, Matko Boží i matko naše, královno nebe i země, celá naše rodina se zasvěcuje tvému nejčistšímu srdci. Všechno, co jsme, co milujeme a máme, vkládáme s plnou důvěrou ve tvou mocnou ochranu a pod tvé mateřské požehnání. Vládni v našem domě jako královna a společně s námi všemi i každým jednotlivě nakládej jako se svým vlastnictvím.

Vypros nám milost, abychom i v těžkých nesnázích neochvějně stáli ve víře. Pomoz nám, abychom se správně rozhodovali ve všech životních otázkách.

Cele nás zapoj do své služby. Dej, ať se ti stále více podobáme v lásce k Bohu, v pokoře, čistotě a obětavosti. Daruj nám milost, abychom stále víc vyzařovali tvou lásku do svého okolí.

Dej, ať se naše rodina stane ohniskem pokoje a smíření. Svým chováním, svou modlitbou, svým slovem a konáním kéž jsme oporou a světlem i těm, kdo klopýtají a bloudí.

Posiluj naši vůli usmiřovat všechny hříchy a bezbožnost kolem nás každodenním obětováním veškeré práce a všech protivenství. Maria, přiviň nás na své bolestí zkoušené mateřské srdce a uváděj nás stále hlouběji do tajemství svého božského Syna, v němž jediném je naše cesta, pravda a život. Amen.

Zdroj: vojtechkodet.cz


Požehnání rodičů dětem

Dobrý Bože, požehnej dnes mým dětem.

Drž nad nimi svou ochrannou ruku a žehnej všem jejich cestám.

Chraň je ode všeho, co by je mohlo svést ze správné cesty.

Žehnej jim, aby mohly jít v důvěře touto cestou.

Žehnej jim, aby dnes všude a ve všem věděly o tvém požehnání, aby se cítily skutečně požehnané, jedinečné a vzácné tak, aby se samy stávaly požehnáním pro druhé.

Požehnej mým dětem, aby se nedaly připravit o odvahu zklamáním a nevzdávaly se hned, když něco nepůjde zrovna podle jejich představ.

Daruj jim sílu, aby dokázaly čelit životu a jeho nárokům, a přitom aby vnitřně rostly a sílily. Provázej je svým požehnáním tam, kam já s nimi nemohu jít.

Posílám s nimi svou lásku a přízeň. Samozřejmě nemám jistotu, že vždy cítí mé dobré úmysly.

Důvěřuji však tvému požehnání, které je provází a chrání na jejich cestách a díky němuž porostou stále více do podoby, kterou sis o nich vytvořil ty sám.

Zdroj: vojtechkodet.cz


Modlitba k andělu strážci

Můj svatý anděli! Ty jsi od mého narození mým ochráncem. Tobě svěřuji dnes své srdce, předej je mému Spasiteli jemuž jedinému má náležet. Ty jsi ochráncem mého života. Buď také mou útěchou ve smrti. Posiluj mou víru, upevňuj mou naději, zapaluj ve mně božskou lásku!

Dopřej mi, abych netrpěl úzkostí pro minulý život, neznepokojoval se přítomným a neděsil se budoucího. Posiluj mě ve smrtelném zápasu, povzbuzuj mou trpělivost, dodej mi pokoje. Vypros mi milost, aby mým posledním pokrmem byl chléb andělů, mými posledními slovy JEŽÍŠ, MARIA, JOSEF, posledním vydechnutím byl dech lásky a tvoje přítomnost buď mou poslední útěchou. Amen.

Zdroj: sv. František Saleský, ikatolici.cz