sv. Zdislava - patronka setkání rodin

Přes svůj šlechtický stav byla ženou prostého života, dobroditelkou chudých i nemocných. Snažila se co nejvíce ztotožnit s Kristem i jako manželka a matka čtyř dětí. Sjednocení s Kristem upevňovala modlitbou, čtením Písma sv., o kterém rozjímala, účastí na mši svaté a přijímáním svatých svátostí. Radostně snášela oběti každého dne a konala skutky kajícnosti. Svým příkladným životem a vytrvalou modlitbou dovedla získat svého muže pro věc Boží. S jeho svolením vstoupila do třetího řádu sv. Dominika.

Sv. Zdislava nám ukázala, že život navenek všední lze prožívat ve sjednocení s Kristem nevšedně hluboce, radostně a krásně.

Předsevzetí

Zdislava, patronka rodin nám ukazuje, jak život v manželství může být plodný, požehnaný a plný pokoje. Podle svého postavení si u Zdislavy budu vyprošovat, abych i já šířil kolem sebe pokoj, s nímž chci sloužit bližním. Stanovím si konkrétní skutky duchovního a tělesného milosrdenství. Pro snoubence by bylo vhodné vykonat pouť ke svaté Zdislavě.

Modlitba

Bože, Tys naučil svatou Zdislavu osvědčovat lásku k Tobě v každodenní péči o vlastní rodinu i trpící bližní; dej, ať podle jejího příkladu i my využíváme času věrným plněním Tvé vůle. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Zdroj: catholica.cz